ვარსკვლავი: Stanislawa Przybyszewska based on the play by LAffaire DantonSprawa Dantona